Operacje chirurgiczne – ubezpieczenie dodatkowe

Ubezpieczenie dodatkowe dotyczące operacji chirurgicznych zapewnia dodatkowe świadczenie pieniężne w sytuacji przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego opisanego w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). Otrzymane środki możesz przeznaczyć na prywatne konsultacje medyczne, zabiegi rehabilitacyjne, lub lekarstwa.

Kwota jaką otrzymasz uzależniona jest stopnia skomplikowania zabiegu jaki został przeprowadzony. Towarzystwa ubezpieczeniowe dzielą stopień skomplikowania zabiegów na 3 do 5 klas operacji, przy czym za zabiegi z pierwszej klasy (najbardziej skomplikowane) otrzymasz do 100% sumy ubezpieczenia przewidzianego dla tego ubezpieczenia dodatkowego. Za operacje najlżejsze (najmniej skomplikowane) otrzymasz minimum 5% sumy ubezpieczenia.

Pamiętaj, że niektóre firmy ubezpieczeniowe uzależniają wypłatę świadczenia od daty zaistnienia choroby lub wypadku, który był powodem operacji. Jeśli choroba lub wypadek miał miejsce przed datą objęcia ubezpieczeniem, nie otrzymasz świadczenia. Nie otrzymasz również odszkodowania, jeśli operacja której się poddałeś nie została zapisana w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). Towarzystwa definiują również tzn. „wyłączenia odpowiedzialności” – czyli sytuacje, które wykluczają wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego. Jeśli masz wątpliwości do zasad funkcjonowania ubezpieczenia – zawsze pytaj agenta ubezpieczeniowego lub brokera. Zobowiązany on jest do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.