Leczenie specjalistyczne – ubezpieczenie dodatkowe

Inną formą ubezpieczenia dodatkowego, związanego z pobytem w szpitalu jest leczenie specjalistyczne. Najczęściej spotykane jest w grupowych ubezpieczeniach na życie, które zawierane są przez zakłady pracy.

Leczenie specjalistyczne, w odróżnieniu od leczenia szpitalnego, nie uzależnia wypłaty świadczenia od długości pobytu. Dodatkowe środki otrzymasz jeśli w czasie pobytu w szpitalu zostałeś poddany określonej procedurze medycznej. Do najczęściej spotykanych procedur, za które otrzymasz świadczenie należą: ablacja, chemioterapia, radioterapia, terapia interferonowa, wszczepienia kardiowertera lub defibrylatora, wszczepienie rozrusznika serca, dializoterapia. Środki, które otrzymasz możesz przeznaczyć na dowolny cel: lekarstwa, rehabilitację, sprzęt ortopedyczny itp. Wypłata z tytułu leczenia specjalistycznego nie jest pomniejszana o inne świadczenia związane z pobytem w szpitalu.

Pamiętaj, że niektóre firmy ubezpieczeniowe uzależniają wypłatę świadczenia od daty zaistnienia choroby, która była powodem leczenia specjalistycznego. Jeśli choroba miała miejsce przed datą objęcia ubezpieczeniem, nie otrzymasz świadczenia. Nie otrzymasz również odszkodowania, jeśli leczenie specjalistyczne któremu się poddałeś nie zostało zapisane w OWU (ogólnych warunkach ubezpieczenia). Towarzystwa definiują również tzn. „wyłączenia odpowiedzialności” – czyli sytuacje, które wyklucza wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego. Jeśli masz wątpliwości do zasad funkcjonowania ubezpieczenia – zawsze pytaj agenta ubezpieczeniowego lub brokera. Zobowiązany on jest do wyjaśnienia wszystkich wątpliwości.